باشگاه مربیان جهادی

باشگاه مربیان جهادی

باشگاه مربیان جهادی فرصتی را فراهم می آورد تا دلسوزانی که می خواهند با حرکت جهادی خدماتی را به جامعه ارائه نمایند با کسب آگاهی های اولیه و شناخت روش های تبلیغ و تدریس و موضوعات مورد نیاز نوجوانان و جوانان برای حضور موثر در منطقه و ارائه کار فرهنگی تمیز خود را آماده سازند.

Subcategories
Posts