معرفی مربیان جهادی

باشگاه مربیان جهادی فرصتی را فراهم می آورد تا دلسوزان انقلابی که می خواهند با حرکت جهادی خدماتی را به جامعه ارائه نمایند با کسب آگاهی های اولیه و شناخت روش های تبلیغ و تدریس و برخی موضوعات مورد نیاز نوجوانان و جوانان خود را برای حضور موثر در منطقه و ارائه کار فرهنگی با کیفیت آماده سازند.

Posts